skip to Main Content
RAK BiH: Javni poziv za pristup Multipleksu D

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) objavljuje Javni poziv za dostavljanje zahtjeva pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga za pristup otvorenom Multipleksu D  u svih devet digitalnih regija za pokrivenost digitalnim televizijskim signalom.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju svi pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga kojima je Agencija izdala  dozvolu za televizijsko emitovanje, koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije i dozvolu za televizijsko emitovanje koje se vrši putem drugih elektronskih komunikacijskih mreža. Podnosioci zahtjeva imaju pravo učešća ako, do dana podnošenja zahtjeva za učešće na Javnom pozivu, nemaju dospjele finansijske obaveze prema Agenciji nastale po bilo kom osnovu.

Prijava na Javni poziv sastoji se od popunjenog obrasca Agencije – Zahtjev za ulazak u otvoreni Multipleks D, koji se nalazi na zvaničnoj Internet stranici Agencije www.rak.ba, a može se dobiti i na osnovu pismenog zahtjeva upućenog Agenciji.

Prijave, u zatvorenoj i zapečaćenoj pošiljci, se mogu predati najkasnije zaključno sa danom 13.01.2023. godine, direktno na protokol Regulatorne agencije za komunikacije, ul. Mehmeda Spahe broj 1, Sarajevo, ili putem pošte preporučeno na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe broj 1, 71 000 Sarajevo „Prijava za ulazak u otvoreni Multipleks D – NE OTVARATI”.

Na poleđini pošiljke obavezno navesti puni naziv fizičkog ili pravnog lica koje podnosi prijavu. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, te prijave podnesene od strane neovlaštenog lica, neće se uzimati u razmatranje i iste će biti odbačene. 

Javno otvaranje prijava obaviće se 18.01.2023. godine u 11,00 sati u prostorijama Agencije. Javnom otvaranju prijava može prisustvovati jedan ovlašteni predstavnik podnosioca prijave (uz predaju dokaza o ovlaštenju).

Zahtjev za dodatnim informacijama i pitanja vezana za provođenje Javnog poziva dostavljati Agenciji najkasnije do 11.01.2023. isključivo pismenim putem na jednom od službenih jezika u BiH, sa naznakom: „Informacije o Prvom javnom pozivu” putem preporučene pošte na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, putem faksa na broj: +387 33 713 080 ili putem elektronske pošte na adresu: javnipozivmuxd@rak.ba .

732

Vezani članci

DVB-I prvo emitovanje u Španiji

DVB-I prvo emitovanje u Španiji

Prvi DVB-I testovi odvijaju se u Španiji zahvaljujući najnovijem primjeru dugogodišnje saradnje između javnog emitera RTVE i Politehničkog univerziteta u...

Novi sportski kanal za Češku

Novi sportski kanal za Češku

Češki regulator RRTV dao je praškoj kompaniji Perinvest licencu na 12 godina za upravljanje novim sportskim kanalom. Poznat kao A11...

Back To Top
Search