RAK BiH: Ponovo raspisan javni poziv za Multipleks C

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) raspisala je Javni poziv za dodjelu Dozvole za korišćenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini — MULTIPLEKS C, u frekvencijskom obimu 470-694 MHz.

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti telekomunikacija na osnovu važeće klasifikacije djelatnosti u BiH, a koja u trenutku podnošenja prijave nemaju neizmirenih finansijskih obaveza prema Agenciji nastalih po bilo kojem osnovu, dok pravo učešća u Javnom pozivu nemaju pravna lica koja posjeduju dozvolu Agencije iz oblasti emitovanja.

Svi ostali opšti i posebni uslovi učešća na Javnom pozivu definisani su „Uputstvom za podnošenje prijava za učešće na Javnom pozivu za dodjelu Dozvole za korišćenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini — MULTIPLEKS C” .

Prijave u zatvorenoj i zapečaćenoj pošiljci mogu se predati najkasnije do 11. marta 2024. godine, direktno na pisarnicu Agencije, ul. Mehmeda Spahe broj 1, Sarajevo, ili poslati poštom preporučeno na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina : „Prijava za Javni poziv za dodjelu Dozvole za korišćenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini — MULTIPLEKS C – NE OTVARATI”.

Na poleđini pošiljke obavezno navesti puni naziv pravnog lica koje podnosi prijavu. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, te prijave podnesene od neovlašćenog lica, neće se uzimati u razmatranje.

Zahtjev za dodatnim informacijama i pitanjima u vezi sa sprovođenjenjem Javnog poziva dostavljaju se Agenciji s naznakom: „Informacije o Javnom pozivu za dodjelu dozvole za korišćenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji — MULTIPLEKS C” putem elektronske pošte na adresu: javnipozivmuxc@rak.ba , najkasnije do 10. februara 2024. godine.

Javno otvaranje prijava obaviće se u prostorijama Agencije, a datum i vrijeme biće naknadno objavljeni na web stranici Agencije. Javnom otvaranju prijava može prisustvovati jedan ovlašteni predstavnik podnosioca prijave (uz predaju dokaza o ovlašćenju).

rak.ba

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top