skip to Main Content
Iako još nije startao ni 3 puta odgađani MUX C
RAK BiH OBJAVIO JAVNI POZIV ZA DODJELU DOZVOLE ZA MULTIPLEKS D (MUX D)

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) objavljuje Javni poziv za dodjelu Dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – MULTIPLEKS D.

Na javni poziv se mogu prijaviti pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti telekomunikacija na osnovu važeće klasifikacije djelatnosti u Bosni i Hercegovini.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj i zapečaćenoj pošiljci, direktno na pisarnicu Regulatorne agencije za komunikacije ili preporučenom poštom na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa naznakom „Prijava za Javni poziv za dodjelu Dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini– MULTIPLEKS D – NE OTVARATI“.

Na poleđini pošiljke obavezno navesti puni naziv pravnog lica koje podnosi prijavu. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, te prijave podnesene od neovlaštenog lica, neće se uzimati u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je zaključno sa danom 13.07.2021. godine. Javno otvaranje prijava obaviće se 14.07.2021. godine u 11.00 sati, a otvaranju prijava mogu prisustvovati ovlaštena lica podnosilaca prijava, uz dokaz o ovlaštenju (original).

Zahtjev za dodatnim informacijama i pitanja vezana za provođenje Javnog poziva dostavljaju se isključivo pisanim putem, sa naznakom: „Informacije o javnom pozivu za dodjelu dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji – MULITPLEKS D” putem elektronske pošte na adresu javnipozivmuxd@rak.ba , preporučene pošte na adresu Regulatorne agencije za komunikacije, te putem faksa na broj: +387 33 713 080,  zaključno sa danom 28.06.2021. godine.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv dostupna je putem www.rak.ba/Javni pozivi/oglasi

 

Kontakti za više informacija: Jovana Čolić na 033 250 600 ili info@rak.ba .

61

Vezani članci

Back To Top
Search