Stvoreni uslovi za nastavak digitalizacije javnih RTV servisa, 29 miliona KM za nabavku opreme

Projekt digitalizacije Javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine raspisalo je javni poziv za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje u okviru projekta digitalizacije.

Projekt digitalizacije Javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine raspisalo je javni poziv za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje u okviru projekta digitalizacije. Riječ je o drugoj i trećoj fazi digitalizacije.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 29.876.698,00 KM sa PDV-om.

Period na koji se zaključuje ugovor je 510 kalendarskih dana od datuma obostranog potpisivanja ugovora.

U tenderskoj dokumentaciji se navodi da postojeću opremu koja je u upotrebi kod Javnih RTV servisa u BiH (prva faza), potrebno nadograditi, određene segmente zamijeniti, konfigurisati i omogućiti emitovanje u DVB-T2 standardu.

U prvoj fazi Projekta digitalizacije mikrotalasnih veza završena je nabavka headenda, instalirana je oprema koja definiše princip distribucije i kontribucije koji se oslanja na MPEG-2 i MPEG-4 standard, zatim standard kodiranja za audio signale, nadzor i upravljanje headendima. Time je riješeno pitanje distribucije digitalnog signala, distribucije digitalnog signala za analogno emitovanje kao i pitanje kontribucije iz informativno tehničkih centara i produkcionih centara

Novom nabavkom je predviđena nabavka preostalih RR linkovskih veza Javnih RTV servisa i uvezivanje preostalih ITC centara u jedinstven sistem veza. Predviđena je nabavka mjerne opreme, opreme za IP telefoniju, kao i rezervnih dijelova za sve pojedinačne segmente predmetne nabavke.

“Ponuđač je dužan isporučiti i integrisati u jedinstven sistem i antenske sisteme i odašiljače, kako one velike snage, tako i odašiljače male snage, i gap fillere namijenjene za pokrivanje manjih geografskih područja. Da bi se instalirala i integrisala navedena oprema potrebno je isporučiti i dio IT opreme za međusobnu komunikaciju različitih dijelova opreme. Sve cjeline koje su predmet nabavke moraju se integrisati u jedinstveni sistem po principu “ključ u ruke” u kojem će ponuđač isporučiti opremu i istu montirati i instalirati na predviđenim lokacijama, a zatim testirati cijeli sistem prije samog tehničkog prijema, koji se obavlja uz obavezno prisustvo Komisije za prijem opreme, testiranje i puštanje sistema u rad”, navedeno je u pozivu Ministarstva.

Novi sistem treba da omogući: Prenos radijskih i televizijskih programa u skladu sa zahtjevima Javnih RTV servisa, distribuciju i razmjenu treba biti namijenjen razmjeni radio i TV programa sa susjednim zemljama preko sistema mikrotalasnih veza, prenos podataka za sva tri Javna RTV servisa, zatim upravljanje, monitoring, video konferencije, telefonija (VoIP), nadogradivost opreme i proširenje kapaciteta prenosa, nadzor i upravljanje procesnom opremom, prenosnom i predajničkom opremom i visok stepen pouzdanosti sistema.

Postupak je pokrenut nakon što su usaglašene specifikacije potrebne opreme koju su naveli javni RTV servisi BHRT, RTRS i RTVFBiH.

Podsjećamo, Ministarstvo je još ranije osiguralo sve potrebne pravne, tehničke i finansijske uslove za realizaciju kompletnog Projekta digitalizacije javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini i okončalo sve aktivnosti na Prvoj fazi Projekta koja uključuje pokrivanje digitalnim signalom šireg dijela Sarajeva, Banja Luke i Mostara, te uvezivanje pet informativno tehničkih centara u sistem digitalnih veza Javnog RTV sistema. Prva faza je uspješno okončana i sistem pušten u rad krajem 2016. godine.

Ženevskim planom emitiranja iz 2006. godine, sve evropske zemlje obavezale su se da će do 1. decembra 2011. godine ugasiti analogno emitiranje televizijskog programa.

Drugi rok je bio juni 2014. godine, a kako ni ovaj rok nije bio ispunjen, obvezujući rok za BiH bio je onaj koji je odredila Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU). To je je bio 17. juni 2015. godine.

Do tad su sve zemlje bile obavezne preći na digitalno emitiranje, ali se u slučaju BiH to se do sada nije desilo.

BiH je također imala obaveze uvođenja digitalizacije emitovanja TV programa prema međunarodnim sporazumima i te obaveze nije izvršila ni šest godina nakon što su joj istekli posljednji rokovi. Digitalizacija TV programa je izvršena u svim državama Evrope, te analogno emitovanje predstavlja prevaziđenu tehnologiju.

Pitanje digitalizacije u BiH, jasno je, nije samo pitanje tehnoloških uslova, već, nažalost, zavisi od političke volje raznih aktera, pokazalo se to u dosadašnjim pokušajima digitalizacije javnih emitera. Ako je suditi prema prethodnim iskustvima u procesu prelaska na digitalni signal, država se na tu političku volju teško može osloniti.

Kašnjenje realizacije Projekta u proteklom periodu je uzrokovalo više faktora u različitim periodima, ovo su neki od njih:

– Složene i dugotrajne procedure usvajanja pojedinačnih projekata i odluka o finansiranju istih,

– U toku javne nabavke opreme, ponuđači su podnosili više prigovora i žalbi na koje konačno Rješenje donosi Ured za razmatranje žalbi u Bosni i Hercegovini, a na čije donošenje se čekalo i po deset mjeseci,

– Mijenjao se standard signala sa DVB-T na DVB-T2 u cilju proširenja kapaciteta mreže i omogućavanja ulaska većeg broja ostalih TV stanica u mrežu, a to je prouzrokovalo izmjenu strateških dokumenata i projekata,

– Kašnjenje je prouzrokovalo i donošenje odluke od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o vlasništvu nad nabavljenom opremom u Prvoj fazi Projekta, a u cilju omogućavanja pristupa lokacijama na kojima je postavljena digitalna oprema,

– Mijenjali su se pojedini članovi javnih RTV servisa u Komisiji za javne nabavke,

– Po nalogu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine objedinjavale su se Druga i Treća faza Projekta u cilju ubrzavanja javne nabavke,

– Najveće kašnjenje je prouzrokovao nedostatak jedinstvene specifikacije potrebne opreme od strane javnih RTV servisa, a koja predstavlja preduslov za pokretanje postupka javne nabavke pored pravnih, ekonomskih i finansijskih preduslova koje je Ministarstvo obezbijedilo.

akta.ba

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top