RAK BiH: Javni poziv za dodjelu raspoloživih frekvencijskih resursa za radijsko emitovanje

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) objavljuje Javni poziv za dodjelu raspoloživih frekvencijskih resursa za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije u VHF opsegu 87.5—108 MHz (lista: LRF-R-1/23).

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju fizička i pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, registrovana za djelatnost emitovanja radijskog programa na osnovu važeće klasifikacije djelatnosti u Bosni i Hercegovini. Podnosioci prijava imaju pravo učešća ako, do dana podnošenja zahtjeva za učešće u Javnom pozivu, nemaju dospjele finansijske obaveze prema Agenciji nastale po bilo kojem osnovu. U Javnom pozivu ne mogu učestvovati ona fizička i pravna lica navedena u članu 4, stav (3) Pravila 76/2015 o pružanju medijskih usluga radija.

Prijava na Javni poziv sastoji se od: popunjenog obrasca Agencije L-23 — Zahtjev za dodjelu raspoloživih frekvencijskih resursa za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije (original i jedna skenirana elektronska verzija spremljena na neizbrisivi medij — CD-ROM, DVD);  opštih podataka o podnosiocu prijave koji se odnose na dokumentaciju navedenu u obrascu L-23-A ( original ili ovjerena kopija dokumentacije i jedna skenirana elektronska verzija spremljena na neizbrisivi medij — CD-ROM, DVD);  posebnih podataka koji se podnose prema listama potrebne dokumentacije koje su navedene u obrascima, zavisno od namjene: Obrazac L-23-B za postojeće nosioce Opšte dozvole za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije koji apliciraju za proširenje pokrivenosti signalom (original ili ovjerena kopija dokumentacije i jedna skenirana elektronska verzija spremljena na neizbrisivi medij — CD-ROM, DVD); Obrazac L-23-C za postojeće nosioce Opšte dozvole za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije koji apliciraju za frekvencije za novi program (original ili ovjerena kopija dokumentacije i jedna skenirana elektronska verzija spremljena na neizbrisivi medij — CD-ROM, DVD); Obrazac L-23-D za pravna ili fizička lica koja ne posjeduju Opštu dozvolu za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije (original ili ovjerena kopija dokumentacije i jedna skenirana elektronska verzija spremljena na neizbrisivi medij — CD-ROM, DVD).

Prijave se, u zatvorenoj i zapečaćenoj pošiljci, mogu predati najkasniie do 01. marta 2024. godine, direktno na protokol Regulatorne agencije za komunikacije, ul. Mehmeda Spahe broj 1 , Sarajevo, ili poslati poštom preporučeno na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe broj 1 71 000 Sarajevo „Prijava za dodjelu raspoloživih frekvencijskih resursa za radijsko emitiranje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije — NE OTVARATI”. Na poledini pošiljke obavezno je navesti puni naziv fizičkog ili pravnog lica koje podnosi prijavu. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, te prijave podnesene od neovlaštenog lica, neće se uzimati u razmatranje i one će biti odbačene.

Datum otvaranja Javnog poziva će biti naknadno objavljen. Javnom otvaranju prijava može prisustvovati jedan ovlašteni predstavnik podnosioca prijave (uz predaju dokaza o ovlaštenju).

Zahtjev za dodatnim informacijama i pitanja vezana za provodenje Javnog poziva mogu se dostavljati Agenciji najkasnije do 31. januara, i to pismenim putem na jednom od službenih jezika u BiH, s naznakom: „Informacije o Javnom pozivu” isključivo putem elektronske pošte na adresu: javnipozivFM@rak.ba .

DVB Portal

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

View more
Accept
Scroll to Top