skip to Main Content
ODRŽANA 70. SJEDNICA VIJEĆA REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) održalo je redovnu 70. sjednicu, na kojoj je, pored ostalog, usvojilo Godišnji izvještaj Agencije za 2021. godinu, kao i Plan i program rada Vijeća za 2022. godinu.

Vijeće je odobrilo da se u proces javnih konsultacija upute nacrti Pravila o izmjenama Pravila 89/2018 o naknadama za dozvole i Pravila o dopunama Pravila 92/2020 o radioamaterskoj službi.

Izmjenom Pravila o naknadama za dozvole, multipleks operatori bi bili oslobođeni plaćanja godišnje naknade za Dozvolu za radiodifuzni predajnik, na isti način na koji su oslobođeni korisnici ove Dozvole za zemaljsku radiodifuziju.Takođe, izmjenama Pravila o naknadama za dozvole televizijske stanice bi bile oslobođene plaćanja jednokratne naknade za Dozvolu za pristup multipleksu zemaljske radiodifuzije.

U cilju zaštite javnog interesa, Agencija sprovodi sve aktivnosti kako bi se omogućio nesmetan nastavak rada TV stanicama, zbog gašenja analognih frekvencija, a kao rezultat poštovanja međunarodnih obaveza BiH.

Dopunama Pravila o radioamaterskoj službi, Agencija će preciznije definisati uslove izdavanja i rokove trajanja dozvola za radioamaterske repetitore u BiH, dok će licenciranje radioamaterske službe biti harmonizovano sa ostalim segmentima područja radiokomunikacija i pravilima koja propisuju način izdavanja dozvola u ovoj oblasti.

Vijeće je razmatralo i pojedinačne informacije o provedenim javnim konsultacijama na Pravilo o dopuni Pravila 66/2012 o obavljanju djelatnosti operatera javnih elektronskih komunikacijskih mreža, Pravila o izmjeni i dopunama Pravila 77/2015 o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga i Pravila 76/205 o pružanju medijskih usluga radija.

Takođe, Vijeće je razmatralo i informacije koje su Agenciji u proteklom periodu uputili nosioci dozvola.

38

Vezani članci

Back To Top
Search