skip to Main Content
RAK BiH OBJAVLJUJE JAVNE KONSULTACIJE

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) objavljuje javne konsultacije na nacrte izmjena i dopuna Pravila 77/2015 o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga kao i Pravila 76/2015 o pružanju medijskih usluga radija („Službeni glasnik BiH“, broj 3/16).

Imajući u vidu da dozvole televizijskim stanicama prestaju da važe sa 31.12.2021. godine, a usljed otežanog provođenja procesa prelaska na digitalno zemaljsko emitovanje, u cilju osiguranja kontinuiteta rada korisnika dozvola, Agencija predlaže izmjenu člana 27. stav (1) Pravila 77/2015 o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga, na način kojim bi se propisalo da je važenje dozvola za televizijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije jedna (1) godina (umjesto deset (10) godina). Važenje dozvola za televizijsko emitovanje koje se vrši putem drugih elektronskih komunikacijskih mreža ostaje na period od deset godina. Pored ove, izmjenom pravila predlaže se i smanjenje roka za podnošenje zahtjeva, sa tri (3) na (2) dva mjeseca. Ovaj prijedlog izmjene se odnosi i na pružaoce medijskih usluga radija.

Komentari na nacrte dokumenata mogu biti dostavljeni najkasnije do 11.10.2021. godine, putem pošte na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina sa naznakom „Za javne konsultacije: Nacrt Pravila 77/2015 o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga i Pravila 76/2015 o pružanju medijskih usluga radija, putem faxa na broj: 033 713 080  ili putem e-maila na info@rak.ba .

38

Vezani članci

Nove rekordne brzine 5G mreže

Nove rekordne brzine 5G mreže

Ericsson i MediaTek rekli su da su postigli rekord brzine 5G veze za agregaciju nositelja (CA). Agregacija je provedena pomoću...

Back To Top
Search