RAK OBJAVILA PREGLED STANJA TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA U BIH ZA 2022. GODINU

0

Regulatorna agencija za komunikacije BiH (Agencija) objavila je Pregled stanja tržišta telekomunikacija u BiH za 2022. godinu. Pregledom su obuhvaćene osnovne karakteristike tržišta telekomunikacija, telekomunikacijski indikatori u fiksnoj telefoniji, telekomunikacijski indikatori u mobilnoj telefoniji, davaoci internet usluga, paketi usluga i indeks digitalne ekonomije i društva.

– Ukupan prihod ostvaren na tržištu telekomunikacija BiH u 2022. godini iznosio oko 1.291 milijardi KM i povećan je za 4,85% u odnosu na prethodnu godinu.
– Broj korisnika usluge fiksne telefonije je smanjen u odnosu na prethodnu godinu, dok je u segmentu mobilne telefonije, Internet usluga i distribucije TV programa ostvaren porast broja korisnika.
– U pregledu stanja tržišta telekomunikacija dati su najznačajniji podaci koji ilustruju telekomunikacije po vrstama usluga, i to, fiksna telefonija, mobilna telefonija, internet i distribucija TV programa.
– Pregled stanja tržišta telekomunikacija je urađen na osnovu podataka i informacija koje su dostavili operateri i davaoci usluga.
 
Slika može predstavljati tekst koji navodi '2019. Broj 2020. Broj 2021. Penetra- cija 60,77% 728.322 Broj Penetra- cija 59,10% 706.945 2022 Broj Penetra- cija 58,34% 689.295 3.755.521 Penetracija 106,35% 650.896 3.509.674 Fiksna telefonija- linija*' Pokretna tele- fonija- korisnici** Širokopojasni 745.887 internet pret- platnici* Distribucija TV 832.903 programa* 56,32% 99,39% 3.728.775 105,60% 64,54% 3.811.931 770.424 66,66% 107,95% 797.830 69,03% 72,07% 879.958 858.360 76,14% 74,27% 885.620 76,63% 918.234 79,45%'


Advertisement